Волочиськ
 

           
           
каталог сайтів bigmir)net TOP 100
 
Посилання

    

    

    

    

     Освітня діяльність

Організація освітньої роботи в дошкільних на­вчальних закладах у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концеп­ції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міні­стрів України від 12.03.2003 № 305), нового Сані­тарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

Зміст освітнього процесу в дошкільному на­вчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освіт­німи потребами. Чинними для використання у 2016/2017 навчальному році в дошкільних на­вчальних закладах різних типів і форм власності є комплексні і парціальні програми, рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і науки України (до­даток 2). Інформація про навчальну літературу, ре­комендовану Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі дошкіль­них навчальних закладів, подається у Переліку, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

За педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибо­ру освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освіт­ньої роботи за певними профілями. При цьому в одному дошкільному закладі можуть одночасно функціонувати кілька комплексних та парціаль­них програм з певних напрямів освітньої роботи. Вибір програм на навчальний рік обговорюється і затверджується педагогічною радою закладу. При виборі програм особлива увага звертається на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, якими унормовано чинність докумен­тів. Так, відомі комплексні програми “Дитина”, “Дитина в дошкільні роки” у 2016/2017 навчально­му році запроваджуються лише у новій редакції 2015 року, а комплексні програми “Українське дошкілля”, “Впевнений старт” і парціальні програми “Граючись вчимося. Англійська мова” (авт. — Гунь- ко С., Гусак Л„ Лещенко 3.), “Радість творчості” (авт. — Борщ Р. М., СамойликД. В.) зберігають чинність лише на цей навчальний рік з огляду на завершення терміну дії раніше наданих грифів.

Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах на 2016/2017 навчальний рік визначаються з ураху­ванням потреб сьогодення у посиленні складо­вих соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного ди­тинства. Пріоритети, проголошені у минулому на­вчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільних закладах по­слідовних систем роботи, спрямованих на їх реа­лізацію. Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу в новому на­вчальному році є такі:

національно-патріотичне виховання:

економічне виховання;

формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми:

музичне виховання.

Серед “засобів освітнього впливу на дитячу особистість пріоритетні — творча гра (сюжетно – рольова, конструкторсько-будівельна, театралі­зація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Зазначені пріоритети не зменшують значущості » інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей. При плануванні роботи дошкільного закладу на новий навчальний рік враховуються викладені вище пропозиції, які можна частково замінювати чи доповнювати залежно від потреб самого за­кладу, продиктованих конкретною ситуацією його діяльності, специфікою регіону, контингенту вихо­ванців та їхніх родин, творчими задумами колекти­ву та іншими факторами.

Сьогодні в Україні дуже важливим є питання освіти дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Особливістю навчально – виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи дося­гається завдяки наданню таким дітям якісної корекційної допомоги у взаємодії вихователів, асистентів вихователів (в інклюзивних групах), корекційних педагогів і батьків.

Посилюється увага до організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи є залучення батьків (осіб, що їх замінюють), інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико – психолого – педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу розпочинається з презентацій роботи закладу і груп, спостереження за роботою фа­хівців із дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагога­ми в організації та проведенні ігор, занять, про­гулянок, походів, екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо. Донесенню до родин необхідних психоло­гічних, педагогічних, медичних знань сприяють індивідуальні й групові, письмові, усні та Інтернет -, онлайн – консультації спеціалістів; батьківські збори, лекторії, “батьківські школи” та інші форми роботи. Для популяризації таких знань відводять­ся сторінки на сайтах дошкільних закладів.

З метою вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії з дошкільним закладом у розв’язанні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвит­ку дитячої особистості, проводяться усні/письмові опитування, обговорення актуальних питань в індивідуальних і колективних бесідах. Зібрана інформація враховується при плануванні роботи дошкільного закладу та груп. При цьому педа­гогічний колектив керується виключно інтереса­ми самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями і потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості, а не замовленнями батьків, продиктованими амбі­ціями, вимогами школи щодо спеціальної підго­товки дітей до навчання (вміння читати і писати, розв’язувати задачі, говорити англійською мовою тощо). Дошкільний навчальний заклад має про­тистояти перетворенню його на філію школи для «     малюків, зберігати субкультуру дошкільного дитинства.

В умовах адміністративної реформи і децен­тралізації влади зростають повноваження міс­цевих органів управління освітою, їхніх мето­дичних служб та, водночас, їхня відповідальність за створення належних умов для максимального охоплення дітей дошкільного віку організованими освітніми впливами і/Надання їм якісних освітніх послуг. Підтримка з боку цих органів очікується і в напрямку сприяння організації на базі дошкільних навчальних закладів локальних осередків для надання за місцем проживання консультативної допомоги батькам і особам, що їх замінюють, з питань влаштування дітей до дошкільного закла­ду і їх соціально-психологічної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей, які з певних причин не від­відують дошкільні заклади, розвитку і виховання дітей, підготовки їх до школи тощо. Нормативною основою цієї роботи є Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).

Покращенню якості управління на рівні самих і дошкільних навчальних закладів і органів управління освітою на місцях сприяє оптимізація  управлінської діяльності, переведення її на рейки партнерства і паритету, довіри педагогічним колективам, самоконтролю і відповідальності за результати, компетентного вивчення стану освіт­нього процесу і надання дієвої своєчасної допомоги в подоланні труднощів, виправленні недоліків. Одне з ключових питань — інноваційна діяль­ність у дошкільних навчальних закладах. Розроб­лення власних педагогічних новацій не повинно стати вимогою до кожного педагога чи педагогіч­ного колективу. З урахуванням кадрової ситуації, потенційних можливостей педагогів позитивним показником інноваційного поступу конкретного педагогічного колективу є і розроблення влас­них новацій, і участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних екс­периментальних досліджень науковців, і запо­зичення та впровадження у власну практику вже розроблених, апробованих і рекомендованих пе­дагогічних новацій.


 

Батькам на замітку

Система роботи з підвищення рівня правової культури дітей старшого дошкільного віку.

Читати далі »

Батькам на замітку

З точки зору медицини, віддавати дитину в дитячий дошкільний заклад треба або в 3 місяці (як це відбувалося 30 років тому, коли мами майже відразу виходили на роботу), або в 4,5 роки.

Читати далі »

Слайдшоу
Говорять наші діти

Діти чекають сніданку. Влад підходить до виховательки і запитує:
- То коли ж те їдання вже буде?..

Читати далі »

           
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Розробка сайту: www.volochisk.info                                                       Офіційний сайт. Волочиський ЗДО "Зірочка" © 2013-2018.