Волочиськ
 

           
           
каталог сайтів bigmir)net TOP 100
 
Посилання

    

    

    

    

    ПОВЕРНУТИСЬ до розділу “Публічна інформація”

 

Погоджено
Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Волочиської міської ради
А.М.Плотнікова 18 червня 2016 року

Затверджено

Рішення IX позачергової сесії Волочиської міської ради
від 17 червня 2016 року № 12-9/2016

 

СТАТУТ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗІРОЧКА»
ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 2016 м. Волочиськ

 

1. Загальні положення

1.1.        Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» Волочиської міської ради Хмельницької області (далі – заклад), як дошкільний навчальний заклад загального типу,
                               створено на підставі рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради Хмельницької області від 27.08.1998 № 338.

1.2.        Юридична адреса закладу: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Лисенка 16.

1.3.        Скорочена назва закладу – ДНЗ «Зірочка» Волочиської міської ради Хмельницької області.

1.4.        Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, код ЄДРПОУ 26431973.

1.5.        Засновник закладу: Волочиська міська рада (код ЄДРПОУ 04060695, місцезнаходження: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, місто Волочиськ, вулиця Незалежності, будинок 88.

1.6.    Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське
                            обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.7.        Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією «Про права дитини», «Про охорону дитинства», «Про мови», Національною
                               доктриною розвитку освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, власним Статутом.

1.8.        Створення, ліквідація, реорганізація закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

1.9.        Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти. Задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,
                              розумового і духовного розвитку.

 

1.10.    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості,
                              розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.11.    Заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.

1.12.    Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-                 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-                 дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

1.13.    Взаємовідносини між закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування

2.1.        Заклад розрахований на 120 місць.

2.2.        Групи комплектуються за віковими ознаками:

-             перша молодша група від               2  до 3 років;

-             друга молодша        від 3   до 4 років;

-             середня група           від 4   до 5 років;

-             старша група            від 5   до 6 років

2.3.        У закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4.        Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.        Наповнюваність груп дітьми становить – 20 дітей.

2.6.        Прийом дітей до закладу здійснюється протягом календарного року на підставі:

-                 заяв батьків або осіб, які їх замінюють;

 

-                 медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря;

-                 довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-                 копії свідоцтва про народження дитини.

2.7.        За дитиною зберігається місце в закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб,
                                які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період ( 75 днів).

2.8.        Відрахування дітей з закладу може здійснюватися:

-                 за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-                 на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

-                 у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9.        Адміністрація закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10.    Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

3.  Режим роботи

3.1.        Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин. Вихідні дні: відповідно до чинного законодавства України.

3.2.        Щоденний графік роботи закладу:

з 8.00 до 17.00 ( чергова група з 7.30 до 17.30)

3.3.        Щоденний графік роботи груп закладу – згідно режиму роботи закладу.

4. Організація навчально-виховного процесу

4.1.        Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

-.2. Діяльність закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою,

І стверджується керівником закладу та погоджується відділом освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради.

-.3. У закладі навчання та виховання дітей здійснюється українською ювою.

4.4.        Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за чинними програмами та Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.5.        Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

-                 забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей раннього і дошкільного віку;

-                 спрямовування роботи закладу на патріотичне виховання особистості у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

-                 формування основ трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

-                 забезпеченням наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою освітою.

4.6.        Заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та адміністрацією закладу у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

4.7.        Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу.

5. Організація харчування дітей

5.1.        У закладі трьохразове харчування.

5.2.        Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним

             станом харчоблоку, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача закладом.

5.3.         Забезпечення продуктами харчування відповідно до супровідної документації здійснює Волочиська міська рада.

6. Медичне обслуговування дітей

6.1.       Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється Волочиським районним центром первинної медико-санітарної допомоги.

6.2.     Старша медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил
                              режимом та якістю харчування, проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників дошкільного навчального закладу .

6.3.     Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1.                Учасниками навчально-виховного процесу закладі є:

-                          діти дошкільного віку;

-                          педагогічні працівники;

-                          старша медична сестра;

-                          практичний психолог;

-                          вчитель-логопед;

-                          помічники вихователів;

-                          батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.                За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

-                          грамота;

-                          премія.

    7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-                          безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання , розвитку, виховання і навчання;

-                          захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-                          захист від будь-яких форм експлуатації, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-                          здоровий спосіб життя.

7.4.                 Права батьків або осіб, які замінюють:

-                          обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-                          звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-                          брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-                          захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-                          в органах громадського самоврядування закладу та у відповідно судових органах законні інтереси своїх дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

-                          своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі;

-                          своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-                          слідкувати за станом здоров’я дитини;

-                          інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.                 На посаду педагогічного працівника закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої
                                      дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.                 Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, законодавством України про працю Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами,

                   прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.                Педагогічні працівники мають право:

-                          на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-                          брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-                          на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-                          проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-                          вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-                          на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-                          об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-                          на захист професійної честі та власної гідності;

-                          інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.                Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

-                          виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-                          дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-                          забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-                          брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

-                          виконувати накази та розпорядження керівництва;

-                          інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу завідувачем

7.10.            Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини, згідно законодавства.

7.11.             Працівники закладу проходять безоплатні медичні огляди раз у

півріччя, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових
                    профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

7.12.        Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,
                                  затвердженого МОН України.

7.13.     Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту)
                               або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.  Управління закладом

8.1.                Керівництво закладом здійснює завідувач, який призначається на посаду начальником відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради, а погодженням з міським головою.

Завідувач закладу:

-                         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», ‘та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-                         здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

-                         діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-                         розпоряджається в установчому порядку майном і коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-                         приймає та звільняє з роботи працівників закладу;

-                         затверджує штатний розпис за погодженням із засновником закладу;

-                         видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-                         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-                         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-                         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-                         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям, потребам;

-                         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-                         організовує різні форми співпраці з батьками або особами які їх замінюють;

-                         щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово- господарську діяльність закладу на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.2.   Колегіальним постійно діючим органом управління  закладом є педагогічна рада закладу.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, методист, педагогічні працівники, старша медична сестра, спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів.
                 Запрошеним з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
                 Головою педагогічної ради є завідувач закладом.

Педагогічна рада закладу:

-                         розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;

-                         організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-                         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.3.  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-                         заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу,дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-                         розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово- господарської діяльності закладу;

-                         затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.4.   У період між загальними зборами діє рада закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення

матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,
                  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.5.   У закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій,
                    окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах.
                   Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-                         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі;

-                         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, колекційної відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

-                         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-                         всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом;

-                         соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9.  Майно дошкільного навчального закладу

9.1.                Майно закладу є комунальною власністю Волочиської об’єднаної територіальної громади і знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради.

10.  Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

10.1.            Джерелами фінансування закладу є кошти:

-                         засновника;

-                         батьків або осіб, які їх замінюють;

-                         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-                         інші грошові надходження не заборонені чинним законодавством України.

10.2.            Заклад за погодженням із засновником має право:

-                         придбати необхідне йому обладнання та інше майно;

-                         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3.             Статистична звітність про діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.             Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством. Нормативно-правовими актами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
                                      та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється Волочиською міською радою.

11.  Контроль за діяльністю закладу

11.1.             Основною формою контролю за діяльністю закладу державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

11.2.             Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради.

11.3.             Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом у закладі встановлюється засновником.

 

1. Загальні положення

1.1.        Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» Волочиської міської ради Хмельницької області (далі – заклад), як дошкільний навчальний заклад загального типу,
                              створено на підставі рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради Хмельницької області від 27.08.1998 № 338.

1.2.        Юридична адреса закладу: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Лисенка 16.

1.3.        Скорочена назва закладу – ДНЗ «Зірочка» Волочиської міської ради Хмельницької області.

1.4.        Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, код ЄДРПОУ 26431973.

1.5.        Засновник закладу: Волочиська міська рада (код ЄДРПОУ 04060695, місцезнаходження: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, місто Волочиськ, вулиця Незалежності, будинок 88.

1.6.   Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень,
                              їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.7.    Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією «Про права дитини», «Про охорону дитинства», «Про мови», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, власним Статутом.

1.8.       Створення, ліквідація, реорганізація закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

1.9.    Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти. Задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей,
                             створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.


1.10.    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості,
                              розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.11.    Заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.

1.12.    Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-                 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-                 дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

1.13.    Взаємовідносини між закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування

2.1.        Заклад розрахований на 120 місць.

2.2.        Групи комплектуються за віковими ознаками:

-             перша молодша група від               2  до 3 років;

-             друга молодша        від 3   до 4 років;

-             середня група           від 4   до 5 років;

-             старша група            від 5   до 6 років

2.3.        У закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4.        Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.        Наповнюваність груп дітьми становить – 20 дітей.

2.6.        Прийом дітей до закладу здійснюється протягом календарного року на підставі:

-                 заяв батьків або осіб, які їх замінюють;


-                 медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря;

-                 довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-                 копії свідоцтва про народження дитини.

2.7.        За дитиною зберігається місце в закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,
                                а також у літній оздоровчий період ( 75 днів).

2.8.        Відрахування дітей з закладу може здійснюватися:

-                 за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-                 на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

-                 у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9.        Адміністрація закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10.    Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.


Розробка сайту: www.volochisk.info                                                       Офіційний сайт. Волочиський ЗДО "Зірочка" © 2013-2018.